Kontakt

Nordjyllands største eksotiske messe
krybdyr, insekter, spindlere, padder, eksotiske pattedyr, fugle samt akvariefisk og div udstyr

Regler og love:
(Omhandler, krybdyr, insekter, Spindlere, padder, eksotiske pattedyr, fugle samt akvariefisk)

Messecenter:
1: Skade på bygning eller messecentret inventar, vil man blive gjort erstatningspligtig
2: Ingen alkohol eller tobak i messehallen
3: Reklame kun tilladt på egen stand

Medbring til messen:
1: Forlænger ledning
2: Evt. sækkevogn, men der stilles vogne til rådighed, til transporten fra bil til stand. Der kan forekomme ventetid.

Dyr – Regler og Love:
1: Dyr der er omfattet Bilag 1 ifølge Miljø og fødevarestyrelsen må ikke udstilles eller sælges på messen www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175833
2: Dyr og planter der omfattet af Cites, skal medbringe originale cites papirer
– Ved tvivl om Cites på dyr og planter; kontakt Skov og Naturstyrelsen.
3: Ulovlige dyr eller planter på messen, indebære bortvisning.
4: Ingen salg til personer under 16 år.
5: Ejeren har ansvaret for dyrenes ve og vel på standen
6: Ved salg af dyr, skal der medfølge pasningsvejledning
7: Efter salg, er det den nye ejer der har ansvaret for dyret.

Opbevaring – Regler og love:
1: Flugtsikre bure, terrarier, bokse m.m.
2: Bure, terrarie bokse skal være af en vis str., så man tilgodeser dyrets behov. Der må ikke presses for mange dyr sammen.
3: Overhold regler til vandlevende dyr, klatrende dyr, bundlevende osv.
4: Det er ejer/udstiller der har ansvaret for at overholde lovgivning med hensyn til varme, fugt, bundlag til de udstillede dyr på den lejede stand, samt at der ikke er ulovlige dyr og planter på standen.
5: Syge dyr må ikke sælges.
6: Dyrlæge kommer og tjekker hver stand inden messen starter op. Omfatter dyr, varme, vand bure og størrelser.

 

North Jutland’s biggest exotic exhibition

Reptile, insects, arachnids, amphibian, exotic mammals, birds, aquarium fish, and various equipments.

Rules and regulations
(Regarding reptiles, insects, arachnids, amphibian, exotic mammals, birds and aquarium fish)

Exhibition Centre
1. In the case of any damage to the building, or contents you will be held responsible for any expenses occurred.
2. No alcohol or tobacco are permitted anywhere in the exhibition centre
3. Advertisements are only permitted at your own stand.

Items to bring with you to the exhibition:
1. Extension lead.
2. Possibly a trolley; however trolleys are available with transporting goods from your car to the stand. However there might be a delay in waiting for a trolley to become available.

Animals: Rules and regulations
1. Animals mentioned in Appendix 1 according to “Miljø and fødevarestyrelsen” may not be exhibited, nor sold at the exhibition. http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175833
2. Animals and plants covered by Cites, must bring along the original Cites paperwork. If in doubt whether animals or plants are covered by Cites, please contact “Skov and Naturstyrelsen.”
3. Illegal animals and plants will result in immediate eviction.
4. No sales are permitted to any person under the age of 16
5. The owner has the responsibility of the welfare of the animals at the stand.
6. On completion of sale of an animal, instructions of how to care for the animal must be given.
7. On completion of sale of an animal, the new owner takes on full responsibility for the animal.

Storage: Rules and regulations
1. Escape proved cages, terrariums, boxes etc.
2. Cages, and terrarium cages must be of a certain size, in order to cover the need of the animals. It is not permitted to store too many animals together in compact spaces.
3. Obey rules with regards to aquatic animals, climbing animals, benthic animals etc.
4. It is the responsibility of the owner/or the person who exhibits the animals, to make sure rules regarding heat, damp and ground cover, in relation to the animal shown at the rented stand, are all obeyed, and also making sure no illegal animals or plants are presented at the stand.
5. Under no circumstances must any sick animal be sold.
6. The veterinarian will inspect every stand before the exhibition opens. This will include inspection of the animal, heat, water and the size of the cage.